Blogs & E-Books

Tags : ภาษีนำเข้า


How-To: Import to Thailand and calculate import duties

How-To: Import to Thailand and calculate import duties

All You Need to Know about Import!  And How to Calculate Import Duties    Today...
อัพเดทล่าสุด : 26/07/2022 - 16:59:50

Read more
Importing of food, cosmetics, medicines, supplements & personal medical equipment to Thailand

Importing of food, cosmetics, medicines, supplements & personal medical equipment to Thailand

IMPORTANT   ·
อัพเดทล่าสุด : 18/01/2022 - 09:29:06

Read more
DHL Express กับความช่วยเหลือด้านศุลกากรสหรัฐอเมริกา

DHL Express กับความช่วยเหลือด้านศุลกากรสหรัฐอเมริกา

การนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีกฎข้อบังคับว่าผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีใบประกอบอนุญาตใดเป็นพิเศษ หากไม่ใช่หน่วยงานที่รัฐฯ ระบุว่าต้องมี  แต่อาจต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคลหรือใช้เชิงพาณิชย์ก็ตาม วิธีการประเมินภาษีนำเข้า โดยทั่วไปแล้วจะใช้อัตราร้อยละของมูลค่าที่ต้องเสียภาษีในสินค้านั้นๆ หรือมีสินค้าบางชนิดที่อาจจะถูกประเมินภาษีในอัตราที่มีการกำหนดเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น ต่อชิ้น ต่อลิตร หรือต่อกิโลกรัม แต่สินค้าบางรายการก็สามารถนำเข้าได้โ...
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2018 - 03:26:36

Read more